Algemene Voorwaarden

Artikel 1:

Na het volledig invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart u zich akkoord met de onderstaande bepalingen en aanwijzingen.

Artikel 2:

Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De deelnemer schrijft zich in op een vaste les of lessen. Afmelden en wisselen van les in dezelfde week kan met je persoonlijke inlogcodes via de website.
Wanneer u een afspraak heeft, dan dient u uiterlijk op het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn.
Mocht u, om wat voor een reden dan ook, niet in staat zijn de gemaakte afspraak na te komen dan dient u dit minimaal 24 uur van te voren per mail aan mij door te geven via e-mailadres info@geheelnatuurlijk.nl.

Yogalessen wekelijks 1 yogales m.u.v. de schoolvakanties.

Gemiste lessen buiten de schoolvakanties vervallen.

De yogalessen dient u vooraf te voldoen. We sturen u een betaalverzoek met iDeal-link of betaalveroek van de bank.
Het is niet mogelijk om de yogalessen te retourneren. Ook geven wij geen geld terug.

De yogalessen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

Artikel 3:

De betaling geschiedt vooraf.

Indien de deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt geen restitutie van de contributie plaats.

N.v.t. op workshops of een lessen reeks met een vaste begin en eind datum. Geheel natuurlijk Yoga behoudt zich het recht voor een nieuwe deelnemer te weigeren zonder opgaaf van reden. Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is de deelnemer in verzuim onder dat daartoe een aanmaning of ingebrekestelling is vereist en is G N Yoga gerechtigd om haar contractuele verplichtingen op te schorten c.q. de deelnemer de toegang tot het pand te weigeren. Tevens is G N Yoga alsdan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Indien de deelnemer in de eerste lidmaatschapsperiode waarvoor de overeenkomst is gesloten driemaal met tijdige of volledige betaling in gebreke is gebleven, zullen de resterende bedragen ineens en direct opeisbaar zijn.

Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is de deelnemer onverminderd het bovenstaande de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Daarnaast zijn alle met de invordering van het openstaande bedrag samenvallende kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, verschuldigd. Eerst nadat de deelnemer het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de rente en de kosten, heeft betaald, zal hij/zij weer worden toegelaten.

Artikel 4:

Opzegging geschiedt schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Het lidmaatschap wordt zonder opzegging en toezegging van een nieuw termijn verlengd voor onbepaalde tijd. De betaling voor de nieuwe termijn is verschuldigd op de laatste dag van het te verstrijken termijn.

Artikel 5:

Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn / haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd de huisarts te raadplegen. G N Yoga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materieële of immaterieële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.

Geheel natuurlijk Yoga is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer. Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik

toegebracht wordt aan eigendommen van G N Yoga, dienen te worden vergoed.

Artikel 6:

Bij zwangerschap of ziekte kan in overleg tussen deelnemer en Geheel natuurlijk Yoga het lidmaatschap voor bepaalde tijd opgeschort worden. Tenzij het gaat om een workshop of lessen reeks met vaste begin en eind datum.

Artikel 7:

Geheel natuurlijk Yoga behoudt zich het recht voor de indeling van lestijden voor wat betreft plaats, tijd, programma e.d. te wijzigen.

Artikel 8:

Geheel Natuurlijk Yoga behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van dehuisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende termijn vervalt. Op deze overeenkomst tussen de deelnemer en Geheel natuurlijk Yoga is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 9:

Eigen risico

De coachpaarden zijn zorgvuldig geselecteerd en de paardencoaching wordt met de grootst mogelijke zorg voor veiligheid begeleid en uitgevoerd.

Het werken met paarden gaat altijd gepaard met risico's.

Alle deelnemers zijn zich bewust van de gevaren en risico's die het werken met paarden met zich mee kunnen brengen.

Deelnemers worden geïnstrueerd hoe zij met de paarden dienen om te gaan. De instructies van de trainer/coach tijdens de nearingcoachsessie moeten worden gevolgd.

Deelname aan de sessies geschiedt op eigen risico. Geheel Natuurlijk en locatie zijn nooit aansprakelijk voor enige (indirecte of directe) schade aan personen of goederen.

Artikel 10:

Afspraken

Een gemaakte afspraak, mondeling, per mail of whatsapp is bindend. Tot een week voor je afspraak kun je annuleren. Daarna zijn er kosten aan verbonden. Tot 24 uur 50% en binnen 24 uur 100%.

De ruimte huren, mondeling, per mail of whatsapp is bindend. Tot een 14 dagen voor je afspraak kun je annuleren. Daarna brengen we 100% in rekening.

Onze behandelingen worden niet vergoed door de zorgverzekering! Deze keuze heb ik bewust gemaakt, zowel voor mijzelf als voor mijn klanten.
Als je je aansluit bij een beroepsvereniging zitten daar veel (o.a. financiële) eisen aan verbonden.
Nadeel voor de klant is dat dan een behandeling een stuk duurder wordt.
Om een vergoeding te krijgen voor alternatieve geneeswijzen zit je bij vrijwel alle zorgverzekeraars in de hogere aanvullende pakketten.
Per behandeling krijg je vaak maar een gedeelte vergoed met een max. aantal behandelingen per jaar.
Onder de streep ben je meestal goedkoper uit om zelf de behandeling te betalen.

Huisregels:

 • 10 minuten voor aanvang van de les is de zaal open.
 • Schoeisel is niet toegestaan in de lesruimte.
 • Meebrengen van drinken anders dan water is niet toegestaan.

Aansprakelijkheid

 • Deelname aan de activiteiten van GN geschiedt geheel op eigen risico. Respecteer je grenzen en forceer niets. Je bent en blijft zelf verantwoordelijk.
 • Raadpleeg bij gezondheidsklachten altijd een arts
 • Overleg in geval van gezondheidsklachten met de arts of deelname aan betreffende activiteit raadzaam is.
 • Stel de docent voor aanvang van de les op de hoogte van eventuele gezondheidsklachten of andere fysieke bijzonderheden (bv. hoge bloeddruk, menstruatie, spier- of gewrichtsklachten etc.). Mogelijk kan de docent individuele aanwijzingen geven, die van belang zijn.
 • Onderbreek bij klachten een activiteit (pijn, kramp, duizeligheid, misselijkheid etc.) en stel de docent hiervan direct in kennis.
 • Volg de aanwijzing van de docent op en vraag wanneer iets niet duidelijk is.
 • GN is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de cursist, noch voor enig lichamelijk letsel dat voor, tijdens of na een les is ontstaan.
 • We geven geen geld terug na gemiste lessen.